.

Delovna zakonodaja

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) je osrednji zakon s področja delovnega prava, ki ureja individualna delovna razmerja. V svojem jedru ureja pogodbo o zaposlitvi, pravice, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja, varstvo nekaterih kategorij delavcev, uveljavljanje in varstvo pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja ter delovanje in varstvo sindikalnih zaupnikov. V okviru posebnih določb obravnava položaj napotenih delavcev, delo otrok, dijakov in študentov ter ekonomsko odvisnih oseb.

Kolektivna delovna razmerja

V področje delovnega prava poleg individualnih delovnih razmerij sodijo tudi kolektivna delovna razmerja, ki urejajo razmerja med socialnimi partnerji, torej razmerja med delavci in delodajalci oziroma predstavniki delavcev in predstavniki delodajalcev. Ta sklop delovnega prava ureja kolektivno dogovarjanje, reprezentativnost sindikatov, sodelovanje delavcev pri upravljanju na nacionalni in nadnacionalni ravni ter pravico do stavke.
Zakon o kolektivnih pogodbah, kot splošen predpis na področju kolektivnega dogovarjanja, ureja tudi vpisovanje kolektivnih pogodb sklenjenih za območje države v evidenco kolektivnih pogodb, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za delo.