POZIV PREDSEDNIKU VLADE DR. ROBERTU GOLOBU

Sindikat delavcev v pravosodju (SDP) se je seznanil s pismom, ki ga je predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije dne 4. 5. 2023 naslovil na predsednika Vlade Republike Slovenije in v njem opozoril na neustrezni plačni položaj sodnega osebja (tj. javnih uslužbencev na sodiščih), ki povzroča kritične kadrovske razmere na slovenskih sodiščih, in naslovnika pozval, naj nemudoma pristopi k reševanju nastale situacije in se zavzame, da bo sodno osebje za svoje delo ustrezno nagrajeno.

Veseli nas, da se je tudi Vrhovno sodišče Republike Slovenije pridružilo opozorilom o neustreznem plačnem položaju sodnega osebja (enako sicer velja za zaposlene v širšem pravosodnem sistemu, torej tudi zaposlene na državnih tožilstvih in zaporih) in s tem podprlo legitimnost zahtev SDP. SDP sicer že vrsto let opozarja na izrazito podplačanost zaposlenih v pravosodnem sistemu v primerjavi z drugimi primerljivimi delovnimi mesti v javnem sektorju, rezultat česar je bil med drugim tudi stavkovni sporazum (Ur. l. RS 71/2019 z dne 29. 11. 2019), na podlagi katerega je bila imenovana delovna skupina, ki je pripravila Analizo strukture obstoječih delovnim mest, potrebnih za delovanje sodstva (v nadaljevanju: Analiza) in Belo knjigo o prenovi kariernega razvoja javnih uslužbencev v sodstvu (v nadaljevanju: Bela knjiga), na katero se sklicuje Vrhovno sodišče v svojem pisanju. Analiza je jasno razkrila, da je osnovni razlog za alarmantno kadrovsko situacijo na sodiščih povsem neustrezno vrednotenje delovnih mest, Bela knjiga pa je začrtala smernice za ustrezno oblikovanje prihodnje plačne politike. Že na tem mestu sicer velja opozoriti, da je bila Bela knjiga pripravljena na podlagi Analize, ki temelji na podatkih iz leta 2020 in 2021. Trenutne makroekonomske razmere in posamezna plačna zvišanja pri nekaterih poklicnih skupinah so plačna razmerja od takrat dodatno načela, kar bo pri urejanju plačnega položaja zaposlenih v pravosodnem sistemu prav tako potrebno upoštevati.

V okviru trenutno potekajoče plačne reforme je SDP Ministrstvo za javno upravo že pozvalo, naj čim prej pristopi k reševanju plačne problematike zaposlenih v pravosodnem sistemu, upoštevajoč ugotovitve Analize in smernice iz Bele knjige. V odgovoru z dne 17. 3. 2023 je ministrica Sanja Ajanović Hovnik zagotovila, da se navedenih težav zavedajo in jih bodo v kontekstu prenove plačnega sistema tudi ustrezno obravnavali, izhajajoč iz ugotovitev Bele knjige. Doslej se to ni zgodilo. V SDP verjamemo, da je celovita prenova plačnega sistema velik zalogaj in da je temu pripisati trenutno zatišje glede plačnega položaja zaposlenih v pravosodnem sistemu. Vendar pa vedno bolj kritična kadrovska situacija na sodiščih, na katero utemeljeno opozarja tudi Vrhovno sodišče Republike Slovenije, nadaljnjih zamud ne bo prenesla. SDP se zato pridružuje pozivu Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, in zahteva, da se v socialnem dialogu z vsemi deležniki nemudoma pristopi k reševanju plačne problematike zaposlenih v pravosodnem sistemu. Poleg jasne vsebinske utemeljenosti zahtev po korekciji plač je vendarle potrebno opozoriti, da je Bela knjiga predmet stavkovnega sporazuma, v katerem se je Vlada Republike Slovenije zavezala, da si bo prizadevala k čimprejšnji uresničitvi njenih ciljev (točka VIII. stavkovnega sporazuma). Če bo Vlada ta dokumenta in s tem nujnost sprememb pri plačni ureditvi zaposlenih v pravosodju v okviru trenutnih sprememb plačne ureditve ignorirala, tega ni mogoče razumeti drugače, kot kršitev sklenjenega stavkovnega sporazuma, ki ima jasne posledice. 

Sindikat delavcev v pravosodju

              Priloga:

Related Posts