PROBLEMATIKA ODPRAVE ANOMALIJ V SODNI VEJI OBLASTI

Spoštovana ministrica Sanja Ajanović Hovnik,

na seji pogajalske komisije za plačni steber javnih uslužbencev v državnih organih, samoupravnih lokalnih skupnostih, javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih s področja obvezne socialne varnosti, gasilcev in javnih uslužbencev plačne skupine B v teh uporabnikih proračuna dne 31. 5. 2023 je vladna stran predstavila predlog odprave nesorazmerjih v osnovnih plačah (tabela v prilogi) in sindikalno stran pozvala na posredovanje protipredlogov.

Sindikat delavcev v pravosodju (v nadaljevanju: SDP) že vrsto let opozarja na neustrezen plačni položaj zaposlenih, ki povzroča mestoma že alarmantne kadrovske razmere na slovenskih sodiščih, na katere vedno glasneje opozarja tudi delodajalska stran (priložena dopisa predsednika Vrhovnega sodišča RS). Rezultat prizadevanj SDP je med drugim tudi stavkovni sporazum (Ur. l. RS 71/2019 z dne 29.11.2019), na podlagi katerega je bila imenovana delovna skupina, ki je pripravila Analizo strukture obstoječih delovnim mest, potrebnih za delovanje sodstva (v nadaljevanju: Analiza) in Belo knjigo o prenovi kariernega razvoja javnih uslužbencev v sodstvu (v nadaljevanju: Bela knjiga). Analiza je jasno razkrila, da je eden poglavitnih razlogov za kritično kadrovsko situacijo na sodiščih povsem neustrezno vrednotenje delovnih mest, Bela knjiga pa je začrtala smernice za ustrezno oblikovanje prihodnje plačne politike. Vlada RS se je z navedenima dokumentoma uradno seznanila na svoji 17. redni seji dne 22. 9. 2022. Že na tem mestu velja tudi opozoriti, da se je z omenjenim stavkovnim sporazumom Vlada RS zavezala, da si bo prizadevala k čimprejšnji uresničitvi ciljev Bele knjige (točka VIII. stavkovnega sporazuma).

SDP zato preseneča, da navedena dokumenta pri pripravi vladnega predloga odprave nesorazmerij v osnovnih plačah več kot očitno sploh nista bila upoštevana, saj je zaposlenim na slovenskih sodiščih ponudila le minimalno pasovno zvišanje za 1 plačni razred, kakršno je sicer predvideno tudi za skorajda vse ostale javne uslužbence (razen seveda tistih, ki jim že sam predlog ponuja več). In to kljub temu, da ste tudi ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik v dopisu z dne 17. 3. 2023 (v prilogi) izrecno zagotovila, da se navedenih težav v pravosodju zavedajo in jih bodo v kontekstu prenove plačnega sistema tudi ustrezno obravnavali, izhajajoč iz ugotovitev Bele knjige, kar pa se očitno ni zgodilo.

Še bolj preseneča dejstvo, da na oblikovanje vladnega predloga očitno ni uspelo vplivati niti resorno Ministrstvo za pravosodje niti Vrhovno sodišče RS, ki imata oba tudi predstavnika v pogajalski skupini na vladni strani. Vrhovno sodišče RS je namreč z že omenjenima dopisoma z dne 4. 5. 2023 in 23. 5. 2023 predsednika vlade ter Ministrstvo za pravosodje in Ministrstvo za javno upravo zelo jasno opozorilo na kritično kadrovsko situacijo na slovenskih sodiščih in ju pozvalo k čimprejšnjemu ukrepanju v smeri izboljšanja plačnega položaja zaposlenih na slovenskih sodiščih v skladu s smernicami Bele knjige, pri čemer je zlasti v slednjem dopisu podalo tudi konkretne predloge glede pričakovane plačne ureditve. Težko je razumeti, kako se je po vsem navedenem pri pripravi predloga odprave nesorazmerij Bela knjiga povsem spregledala. To velja še toliko bolj glede na okoliščino, da je, kot je to razvidno iz vladnega predloga, Ministrstvo za pravosodje predlagalo nekatera nova delovna mesta v zaporskem sistemu, prav nobenega pa v sodstvu.

SDP bo ne glede na navedeno pripravil svoje predloge za odpravo nesorazmerij v osnovnih plačah, ki bodo dejansko upoštevali ugotovitve Analize in smernice iz Bele knjige, pri čemer bomo tudi upoštevali kasnejše parcialne posege v plačni sistem oz. anomalije ( zdravstvo, šolstvo) česar pa glede na kompleksnost področja nikakor ni mogoče storiti v treh delovnih dneh, kot je to pričakovala vladna pogajalska skupina, bo pa SDP storil vse, da bi predlog pripravil čim prej, predvidoma v roku 14 dni.

Pri tem pa je vendarle potrebno poudariti, da  oblikovanje celovitega uslužbenskega sistema na sodiščih ne more biti niti prisojnost niti naloga sindikata. Delodajalec je tisti, ki opredeli, katera delovna mesta potrebuje za svoje delovanje in kako bo strukturiral svoje sistemizacije glede na svoje sedanje in prihodnje potrebe. V ta namen SDP naproša Ministrstvo za pravosodje in Vrhovno sodišče RS, da se preko svojih predstavnikov v vladni pogajalski skupini aktivno vključita v plačna pogajanja in  pripravo celovitega predloga sprememb, ki bodo zagotovile dosledno upoštevanje ugotovitev Analize in smernic Bele knjige ter s tem ustrezno strukturiranje ter vrednotenje delovnih mest v slovenskem pravosodnem sistemu tudi glede na novo nastale anomalije.

Lep sindikalni pozdrav,

                                                                                                                                               Predsednik SDP

                                                                                                                                                    Tomaž Virnik

Priloge :

– kot v tekstu

V vednost :

– MJU pogajalska skupina, gp.mju@gov.si

– VSRS , dr. Miodrag Đorđević, predsednik sodišča,  urad.vsrs@sodisce.si

– MP, dr. Dominika Švarc Pipan, ministrica, gp.mp@gov.si

– Članstvu SDP

Related Posts